Klubbinfo


Södertälje MFK  


Föreningsnummer 33397-47


Postadress
Ola Rundcrantz, Värdsholmsgatan 6
15132 Södertälje


Telefon 0723821859


Epost  kontakt@sodertaljemfk.se


Hemsida https://www.sodertaljemfk.se


PlusGiro 405755-0


Organisationsnummer 802448-3490
Styrelsen


Styrelse

Pär Nilsson, Ordförande  tel. 073-501 14 52
Ola Rundcrantz, Kassör  tel. 072-382 18 59
Klas Dannerud, Ledamot
Sture Callerholm, Ledamot
Niklas Björklund, Ledamot
Mikael Persson, Ledamot

Övriga
Bo Langemark, Webbansvarig
NN, Fältherre
NN, SäkerhetsansvarigMedlemskap


Avgifter för år 2023

Medlemsansökan

Tag kontakt med klubbkassören ( kontakt@sodertaljemfk.se ) så får du en medlemsansökan att fylla i.
När du blivit antagen och godkänd som medlem i klubben kan medlemsavgiften betalas in till pg 40 57 55-0.


StadgarStadgar

För Södertälje Modellflygklubb

Medlem av Sveriges Modellflygförbund, SMFF


§ 1.

Namn

Föreningens namn är Södertälje Modellflygklubb här kallad SMFK.

Föreningens säte är i Nykvarns kommun.

Föreningens orgnummer 802448-3490


§ 2.

Ändamål

Föreningen är ideell och dess ändamål är att inom verksamhetsområdet arbeta för R/C-sportens utbredning i syfte att samla ung och gammal till en stimulerande fritidssysselsättning i kamratlig miljö.

Föreningen skall också aktivt verka för att stimulera ungdomar till en meningsfull och skapande fritidsverksamhet.


§ 3.

Firmatecknare

Styrelsen utser inom sig de personer som äger rätt att teckna firman och ansvarar för att vederbörande penninginrättning och postkontor genom protokollsutdrag får kännedom om detta.

Firmatecknare äger icke rätt att utan särskilt beslut för föreningens räkning upptaga eller bevilja lån, samt att göra inköp överstigande ett värde som motsvarar 7% av ett basbelopp.


§ 4.

Styrelse

Styrelsen ansvarar för den direkta ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och av föreningen fattade beslut och utgör under verksamhetsåret föreningens beslutande instans.

Styrelsen består av föreningsordförande, 4 ledamöter samt 2 suppleanter. Styrelsen skall bestå av 4 ledamöter samt 2suppleanter. Årsmötet utser årligen Ordförande bland styrelsen ledamöter. I övrigt konstituerar sig styrelsen själv.

Ordförande väljs av ordinarie årsmöte eller vi extrainsatt årsmöte. Övriga befattningar fördelas av styrelsen. Ledamöter och suppleanter väljs för en tid av 2 år. Hälften av styrelsen väljs i olika perioder vilket meför att vid specifikt behöv kan val på ett år vara nödvändigt

Styrelsen är beslutsmässig när 3/5 av styrelsen är samlad.§ 5.

Medlemskap

Var och en som fyllt 5 år och som ansluter sig till föreningens stadgar och säkerhetsregler har rätt att ansöka om medlemskap målsmans sällskap upp till 15 år.

Medlemskap i SMFK och kännedom om klubbens stadgar och säkerhetsregler är en förutsättning för generellt flygtillstånd i Påldalen eller av föreningens godkända flygplatser. Flygtillstånd för enstaka tillfällen kan beviljas av klubbmedlem som då ansvarar för att klubbens säkerhetsregler är kända och efterlevs av den som erhållit tillståndet.

Medlemskap i SMFF eller RCFF krävs dock för den som ej omfattas av SMFK:s ansvarsförsäkring.


§ 6.

Medlems skyldigheter

Det åligger varje medlem i SMFK att verka för föreningens sammanhållning och utveckling, att följa föreskrifter i dessa stadgar och säkerhetsregler samt med stöd av densamma fattade beslut samt iakttaga lojalitet mot styrelse och andra som utsetts att företräda föreningen.

Medlem har skyldighet att medverka efter bästa förmåga i aktiviteter samt för att underhålla klubbens tillgångar och fält.


§ 7.

Medlemsavgifter

Den som söker och har blivit beviljad medlemskap skall delta med en medlemsavgift som erläggs vid inträdet i föreningen.

Ansluten medlem erlägger en årlig medlemsavgift till föreningen.

Avgiften fastställes av årsmötet eller beredningsmötet. Avgiften ska sättas in på föreningens konto.


§ 8.

Utträde

Medlems begäran om utträde beviljas av klubbstyrelsen. Inbetald medlemsavgift återbetalas ej, såvida icke synnerliga skäl föreligger.

Medlem, som uppsåtligen bryter mot SMFK:s stadgar eller säkerhetsregler eller vägrat följa föreskrift som har stöd i stadgar eller mötesbeslut eller eljest uppträtt illojalt på, eller genom oredligt förfarande skadat föreningens anseende på ett sådant sätt att klubbens ändamål och syfte ej kan upprätthållas, kan uteslutas.

Uteslutning fastställs av styrelsen och skall vara enhälligt.

Utesluten medlem har ej tillträde till klubblokal eller flygfält/område som disponeras av klubben

Medlemskap upphör automatiskt om den fastställda medlemsavgiften för verksamhetsåret inte inbetalts till SMFK:s postgiro

§ 9.

Medlemsmöten

Medlems rätt att delta i föreningens angelägenheter utövas på årsmöte och medlemsmöte.

Medlemsmötet är SMFK:s högsta beslutande instans.

Medlemsmötet är beslutsmässigt då 1/10 av antalet medlemmar är närvarande.

Ordinarie årsmöte hålls senast inom februari månad på ort och tid som styrelsen bestämmer

Beredningsmöte hålls i oktober eller november månad på ort och tid som styrelsen bestämmer.

Extra medlemsmöte hålls då styrelsen finner anledning därtill eller då revisorer eller minst 1/10 av medlemmarna påfordrar detta.

Vid årsmöte eller medlemsmöte har varje medlem som fyllt 12 år en röst. Rösträtt får utövas genom ombud med skriftlig fullmakt.

Kallelse till årsmöte eller extra medlemsmöte sker via E-post post och via klubbens officiella hemsida. De medlemmar som saknar möjlighet till E-post post får kallelsen per brev.

Det är medlems skyldighet att meddela föreningen ändringar som e-post och bostadsadress samt namnbyte.

Kallelse till ordinarie medlemsmöten finns angivet i föreningens aktivitetskalender.

Kallelse till årsmöte, beredningsmöte samt extra medlemsmöte skall vara medlem tillhanda senast 14 dagar innan mötet.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma

1. Val av mötesordförande

2. Val av protokollförare

3. Fastställande av antal röstberättigade

4. Val av 2 st. justeringsmän tillika rösträknare

5. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

6. Styrelsen verksamhetsberättelse

7. Revisorernas berättelse

8. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

9. Beslut med anledning av SMFK:s överskott eller underskott

10. Budget för det kommande verksamhetsåret

11. Medlemsavgifter.

12. Val av ordförande i styrelsen

13. Val av styrelseledamöter

14. Val av suppleanter

15. Val av 2 st. revisorer jämte suppleant

16. Val av valberedning, minst 2 ledamöter

17. Val av funktionärer och verksamhetsansvariga

18. Övriga frågor som styrelsen föreslagit att ta upp för behandling

19. Motion, ingiven av medlem och behandlad av styrelsen.

20. Mötets avslutning.


§ 10.

Ärenden

Vid ordinarie årsmöte får till beslut endast upptas sådana ärenden, som varit angivna i kallelsen till mötet

Motion ingiven av medlem, skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmöte.

Vid extra medlemsmöte får till beslut icke upptas andra ärenden än de som angivits i kallelsen.


§ 11.

Ekonomisk förvaltning och räkenskap

Kassören förvaltar klubbens kontanta medel och gör löpande in- och utbetalningar. Föreningens tillgångar skall redovisas på post eller annan penninginrättning. Kassören må i handkassa ej inneha mer medel än vad erfordras för löpande kontanta utgifter.

SMFK:s räkenskaper löper per kalenderår, 1.1 - 31.12. Bokslutshandlingar skall vara revisorer tillhanda senast tre (3) veckor före årsmötet.

Årsredovisning skall finnas tillgänglig hos styrelsen senast en (1) vecka före ordinarie årsmöte, och innehålla resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

Styrelsen skall varje år avge berättelse över verksamheten från föregående år. Berättelsen skall även uppta vinst- och förlust- räkning samt in- och utgående balans.

§ 12.

Stadgeändring eller Upplösning

Beslut om ändring av dessa stadgar eller upplösning av SMFK är ej giltigt, om ej alla medlemmar samtycker därtill eller om beslutet fattats på två (2) på varandra följande medlemsmöten och på den senare av dessa accepteras av minst 2/3 av de röstande. Avser beslutet SMFK:s upplösning, skall ett av mötena vara ordinarie årsmöte.

Upplösning må ej ske om fem (5) av klubbens medlemmar röstat däremot.

Skall stadgefråga behandlas på två möten, måste mellan dessa förflyta minst 14 dagar. Kallelse till det senare mötet får ej ha avsänts innan det tidigare mötet hållits.


Finnes vid föreningens upplösning tillgångar skall dessa fördelas lika mellan dem som var medlemmar då slutgiltigt beslut om upplösning fattades.


Historik


Klubbens historia

Klubben startade sin verksamhet i början av 1970-talet med ett 15-tal entusiastiska och förhoppningsfulla medlemmar. Namnet som klubben antog vid det tillfället var ”MFK Pantern” vilket faktiskt var klubbens namn ända fram till år 1976 då det ändrades till det nuvarande namnet.

Klubbmedlemmarna hade fram till år 1975 inget eget flygfält utan fick använda ett fält tillhörande Almviks gård, numera känt som Ing 1.

Då medlemsantalet ständigt ökade blev man till slut i skriande behov av ett eget fält. Kommunen uppvaktades flitigt och resultatet blev Påldalen.

Södertälje modellflygklubbs cirka 100 medlemmar kan skryta med att ha ett av stockholmsområdets naturskönaste modellflygfält.
Påldalen har en total yta på 90.000 m2, med en klubbstuga och möjlighet till camping samt massor av härlig avkoppling i skog och natur.

Efter ett par års diskussioner slogs klubben 1992 ihop med Östra Sörmlands Flygklubbs Modellflygsektion (ÖSFK). Resultatet blev ökade resurser bl a i form av en utmärkt bygglokal på 100 m2 intill Saltskogs gård. Hyran ökade snabbt till rekordhöga 560 kr/m2, dvs i kontorsklass och trots bidrag från Bildningsförvaltningen blev det ekonomiskt ohållbart. Klubben övergav lokalen som härbärgerat ÖSFKs byggverksamheten i över tjugo år.

Från 1994 står SMFK åter igen på egna ben. Skilsmässan från ÖSFK skedde i största samförstånd och samarbete kan ändå i praktiken ske som förut.

Under 2010-talet har flygfältet uppgraderats med permanent elström 230v på hela området.